26 Eylül 2018

ESMAÜ'L HÜSNA – HAZiNE-İ RAHMET DUASI

O'na o güzel isimleriyle dua edin

"En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır."  (A'râf; 180)

"Allah'ın 99 ismi vardır, Kim bunları sayarsa [Ahsaha] cennete gider" (Buhari, Müslim)
Esmaül Hüsna Nedir?
Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

İNSANLAR NEDEN ALLAH’I ZİKRETMELİDİR?

CİNLER VE İNSANLAR
Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Zâriyât : 56

Kâinatın Yaratıcısı olan Allah, sadece insanları ve cinleri kendisine iman etsinler ve istikamet üzere yaşasınlar diye yarattığını belirterek bunun dışında yarattığı her varlığı tek görevi Allah’a kulluk olan insanlara hizmet etsinler diye yaratmıştır. Biz insanlar hayvanların ve nebatatın hep aynı sürede hiç aksatmadan kendilerine verilen görevleri yaptığına şahit oluruz. Misalle izah etmek gerekirse bir arının ‘’ben bal yapmak istemiyorum’’, ya da bir ineğin ‘’bugün süt vermeyeceğim’’ deme lüksü yoktur. Çünkü onlar Rabbin isteği ile ve tükenmeyen hazineleri sayesinde görevlerini hiç aksatmadan biz insanlığa ballarını ve sütlerini yedirip içirmeye devam ederler. Yine bunun gibi yaratılan pek çok hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. Hâlbuki durum böyle değildir. Allah o hayvanları da kâinatın hizmeti için yaratmıştır ve araştırmalar sonucu fark edildiği gibi yılanın varlığının dahi ozon açısından yine insana fayda sağlayan bir yönü vardır.
Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır.
Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile doğru orantılı olacaktır. Bu açıdan hadiseleri değerlendirdiğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yaratıcı’nın 99 isminin her biri farklı isteklerimizi gidermek için muktedir ve belirlenen ölçülerde tekrarlandığında istenilen amaçlara ulaşmada hem maddi hem manevi rehberdir.

 ESMAÜ'L HÜSNA (ALLAH'IN 99 İSMİ) ANLAMLARI

 1. Allah(C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."
 2. Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."
 3. Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."
 4. El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."
 5. El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan." 
 6. Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."
 7. El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."
 8. El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."
 9. El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."
 10. El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."  
 11. El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."
 12. El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."
 13. El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."
 14. El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."
 15. El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."
 16. El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan." 
 17. El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."  
 18. Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan." 
 19. El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "
 20. El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."
 21. El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."
 22. El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."
 23. El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"
 24. Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."
 25. El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."
 26. El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."
 27. Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."
 28. El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."
 29. El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."
 30. El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."
 31. El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen." 
 32. El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."
 33. El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."
 34. El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."
 35. El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."
 36. Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."
 37. El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."
 38. El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."
 39. El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."
 40. El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."
 41. El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."
 42. El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."
 43. El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden." 
 44. Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan." 
 45. El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden"
 46. El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"
 47. El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."
 48. El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."    
 49. El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."
 50. El-Bâis: "Ölüleri dirilten."
 51. Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."
 52. El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."  
 53. El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."  
 54. El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."
 55. El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."
 56. El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."
 57. El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."
 58. El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."
 59. El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."
 60. El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."
 61. El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."
 62. El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."
 63. El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."
 64. El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."
 65. El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."
 66. El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."
 67. El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."
 68. Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."
 69. El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."
 70.  El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."
 71. El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."
 72. El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."
 73. El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."
 74. El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan."
 75. El-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen. " 
 76. El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "
 77. El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."
 78. El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."
 79. El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."
 80. Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."
 81. El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."
 82. El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."
 83. Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."
 84. Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."
 85. Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."
 86. El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."
 87. El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."
 88. El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."
 89. El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."
 90. El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."
 91. Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."
 92. En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."
 93. En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."
 94. El-Hâdî: "Hidayet veren."
 95. El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."
 96. El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."
 97. El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."
 98. Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren.  " 
 99. Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."esmaül hüsna anlamları, esmaül hüsna sırları, esmaül hüsna, en güzel sözler, güzel sözler aşk, en güzel sözler kısa ve öz anlamlı, allahın 99 ismi, allahın 99 ismi ve anlamları, 

0 YORUM:

Yorum Gönder