21 Kasım 2016

LOKMAN HEKİMDEN ALTIN SÖZLERLOKMAN HEKİM KİMDİR?

Hz. Lokman'ın aslen nereli olduğu hakkında da farklı rivayetler vardır. Bazıları, onun Habeş asıllı olduğunu, bazıları Nubyalı, bazıları da Mısır Sudanı'ndan olduğunu söylerler. Her halükarda onun esmer, kalın dudaklı, ayakları yarık ve sonradan hürriyetine kavuşmuş bir köle olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.
Hz. Lokman'ın şahsiyetine ve doğum yerine dair, tarihlerde kesin bir bilgi yoktur. Bir rivayete göre, babasının ismi Baura'dir. Baura ise, Hz. Eyyüb'ün (a.s.) kız kardeşinin veya teyzesinin oğludur. Beni İsrail arasında kadı olarak bulunduğu veya HaЬeşli bir zenci dülger olduğu gibi, çeşitli rivayetler de vardır. Vâkidî, Lokman'ın İsrâiloğulları kadısı, Eyle ve Medyen taraflarında yaşayan, Eyle'de ölen bir kimse olduğunu zikreder.
Rivayetlere göre Hz. Lokman, Arabistan'ın Umman tarafında yaşadı. Hz. Dâvud'la görüşüp ondan ilim öğrendi. Hz. Dâvud'a peygamЬerlik bildirilmeden önce, müftü olan Lokman Hekim, Hz. Dâvud'a peygamЬerlik bildirildikten sonra fetvâ vermeyi bıraktı. Hz. Dâvud'a ümmet oldu. Kendisine hikmet verildi.
Lokman Hekim, tabiplerin pîridir. Hikmetli sözleri ve oğluna verdiği nasîhatler meşhurdur. Kurân-ı Kerîm'de meâlen;
"Bir vakit Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: Yavrum! Allah'a ortak koşma, çünkü şirk, çok büyük zulümdür."(Lokman Sûresi, ayet: 3) buyrulmaktadır.

LOKMAN HEKİMDEN ALTIN SÖZLER

Elde edilen hikmeti sözler,balın peteğine taşınan çiçek özleri gibidirler Yüzlerce olsalar da süzüle süzüle ikiye inerler Bunlar ,çekilen cefa ve yapılan iyiliğin unutulmamasıdır. 
Ömrün boyunca Allah’a ihlas ile yönel ve ona güven. 
İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma. 
Konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma. 
Kendini kadınlar gibi süsleme! 
Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme. 
Devlet adamını ve hanımını sırdaş edinme… 
Kendin küçük düşürüp horlatacak dereceye varmamak şartıyla herkese karşı nezaketle muamele et. 
Kaş göz işareti ile şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma. 
Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut,etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın. 
Cömertliği adet et.
İnsanın vefakar malı ahiret için biriktirdiğidir.
El için toplanan ,miras bırakılan lakin ahirette hesabı verilen mal vefakar mal değildir. 
Küçüğünü hor görme;küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur… 
Allah ile ölüm hatırdan çıkmamalı. 
Balta bedeni,acı söz canı yaralar. 
Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır. 
Başkalarının evlerinde olduğun zaman gözlerini evlerindeki eşyalardan kapat, Kapı pencereden sakın Çünkü bu, kötü hisleri hane halkında veya sende uyarır, önüne geçemezsin… 
İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru, Müdaafasına kalkışma, hislerini hayra yönelt. 
Arkadaşlarına yapmış olduğun iyilikleri unut Onlardan teşekkür bekleme Mükafatı Allah’tan bekle Emellerini O’nun ihsanına bağla…
Zikir ve duadan bir an olsun bile gafil kalma Aksi takdirde etrafımızda dolaşan habis ruhlara mahkum olursun. 
Çok yeme, sıcak yeme ,çiğ yeme.  
Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle. 
Kendi ekmeğini başkaların sofrasında yeme… 
Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme. 
Az yemeyi,az uykuyu ,az konuşmayı kendine adet et. 
Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar. 
İdaresi az mal israf edilen maldan iyidir;çünkü idare edilen mal çoğalır,israf edilen mal azalır. 
Fesatçılarla yaşayanların huyları onlara da geçer. 
Ekmekle tuz ikram edenin bile iyiliğini unutma,hakkında dua et. 
Dost edineceğin insanı önce kızdır, yaptıklarını incele ve kararını öyle ver.
Ayağını sıcak, başını serin tut.
Sus ve düşün; dil belasından kurtulmanın devası bunlardır… 
Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme. 
Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme… 
Günahın zerresinden bile kaç Gazaba uğrayacakmışsın gibi Allah’tan kork lakin ümidin korkundan fazla olsun. 
Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster. 
Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut Amma senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış. 
Bir tedbir alacağın zaman ahlak ve bilgi sahibi kimseye akıl danış. 
Alçak adama borçlanma. 
Tevazudan ayrılma(Alçak gönüllü ol) … 
Malını dosta düşmana teşhir etme(gösteriş yapma). 
Gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun. 
Misafire iş buyurma…


Bu yazı, sözler, Yeni Lokman Hekim Sözleri Kısa, Lokman Hekim Sözleri facebook, Lokman Hekim Sözleri twitter, lokman hekim kimdir kısaca, lokman hekimden, lokman hekimden nasihatler, ile ilgilidir.