22 Kasım 2016

RÜKU VE SECDELERDE 

OKUNACAK DUALAR

DUA HARMANI

SECDE DUASI

Resülullah (SAV) buyurdular ki:

"Haberiniz olsun, ben rükü ve secde hâlinde Kur'ân okumaktan men edildim.
Öyleyse rüküda Rabb Teâlâ'yı tâzim edin, secdede ise dua etmeye gayret edin,
(zira secdede iken yaptığınız dua) icâbet edilmeye lâyıktır."
Müslim, Salât 207 (479); Ebü Dâvud, Salât 152, (876); Nesai, İftitâh 98, (2,189).

SECDE DUASI

Resülullah (SAV) secdelerinde şunları söylerdi: 

"Allahümmağfirli zenbi küllehu, dıkkahu ve cüllehu, evvelehu ve âhirehu, sırrahu ve alâniyyetehu."
"Allah’ım!
Büyük-küçük birinci sonuncu, gizli-açik, bütün günahlarımı mağfiret buyur. "
Müslim, Salât 216, (483); Ebu Dâvud, Salât 152, (878).

SECDE DUASI

Hz. Aişe (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: Resullulah (SAV) rükusunda ve secdelerinde şu duayı çokça okurdu:

"Sübhânekallâhümme Rabbenâ
Ve bihamdike, Allahümmağfirlî."
"Allah'ım!seni takdis ve tenzih ederim.
 Rabbimiz! Takdisimiz hamdinledir.
 Ey Allahım, beni mağfiret et."
Bu duayı okumakla Kur'ân'a yani Kur'ân'ın: "Rabbini hamd ile tesbih et" (Nasr 3) âyetine uyuyordu."
Buhâri, Ezân 123, 139, Meğâzi 50, Tefsir, İzâcâe nasrullahi ve'l-Feth; Müslim, Salât 217, (484); Ebü Dâvud, Salât 152, (877); Nesâi, İftitâh 153, (2, 219).

SECDE DUASI

Resüllullah (SAV) rükü ve secdesinde şöyle derdi:

"Subbühun kuddüsün Rabbü'l-melâiketi ver-Rûhi"
"Münezzehsin, mükaddessin, meleklerin ve Ruh'un Rabbisin".

 Tirmizi ve Ebu Davud'un bir rivâyetinde şöyle denir: "Resülullah (SAV)'ı yatakta kaybettim ve araştırdım, derken elim ayağının altına rastladı. Secdede idi ve:

"Allahümme innî eûzu bi-rızâke min sahtike ve eüzu bi-muâfâtike min ukübetike ve eüzu bike minke Lâ uhsi senâen aleyke. Ente kemâ esneyte alâ nefsike"
"Allahım!
Senin rızanı şefaatçi kılarak öfkenden sana sığınıyorum.
Affını şefaatçi yaparak cezandan sana sığınıyorum.
Senden de sana sığınıyorum.
Sana layık olduğun senâyı(övgü) yapamam.
Sen kendini senâ ettiğin gibisin" diyordu."

İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (SAV) buyurdular ki:

"Sizden biri rükü edince üç kere "Sübhâne rabbiyel azim" 
Büyük Rabbim (her çeşit kusurdan) münezzehdir"
desin. 
Bu, en az miktardir. Secde yapınca da üç kere "Sübhane Rabbiye'l a'lâ
(Ulu Rabbim (her çeşit kusurdan) münezzehdir"
desin.
Bu da en az miktardır."
Ebu Dâvud, Salât 154, (886); Tirmizi, Salât 194, (261).

Resülullah (SAV), rükü yaptığı zaman:

"Allahümme leke reka'tu ve bike âmentü ve leke eslemtü ve aleyke tevekkeltü ente Rabbiye, haşaa sem'i ve basari ve Iahmî ve demi ve izâmi lillahi Ràbbi'I-âlemin."
"Ey Allahım sana rükü yapıyorum, sana inandım, sana teslim oldum, sana tevekkül ettim. Sen Rabbimsin, kulağım, gözüm, etim, kanım ve kemiklerim  alemlerin Rabbi olan Allah önünde haşyette, tezellüldedir."
Nesâi, İftitâh 104, (2,192). Bu rivâyet Müslim'de gelen uzun bir rivayetin bir parçasıdır (Salâtu'l-Müsâfirin) 201, (771).

Resülullah (SAV) sırtını rüküdan kaldırdığı zaman: 

"Semiallâhu limen hamideh, Allahümme Rabbenâ leke'l-hamdü mil'es-semâvâti ve mil'el-arzi ve mil'e mâ şi'te min şey'in ba'du."
 "Allah, kendisine hamd edeni işitir. Ey Allahım, ey Rabbimiz, semâlar dolusu, arz dolusu ve bunlardan başka istediğin her şey dolusu hamdler sana olsun"
Müslim, Salat 204, (476); Ebu Dâvud, Salat 144, (846).

Resülullah (SAV) iki secde arasında:

"Allahümme'ğfirlî ve'rhamnî, ve'cbürnî, ve'hdinî ve'rzuknî."
"Allahım bana mağfiret et, merhamet et, beni zengin kıl, bana hidâyet ver, bana rızık ver" derdi".
Ebü Dâvud, Salât 145, (850); Tirmizi, Salât 211, (284); İbnu Mâce, Salât 23, (898).

Hz. Ali (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (SAV) secde ettiği vakit şöyle dua okurdu:

"Allahım sana secde ettim, sana inandım, sana teslim oldum. Yüzüm de, kendisini yaratıp şekillendiren, ona kulak, göz takan yaratanına secde etmiştir. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir" (Hacc,14)

Resülullah (SAV)'ın teşehhüdle selam arasında okuduğu en son duası:

 "Allahümmağfir Ii mâ kaddemtü ve mâ ahhartü
ve ma esrertü ve mâ a'Ientü ve maesreftü
ve mâ ente a'Iemu bihi minnî ente'I-mukaddim
ve ente'I-muahhir. Lâ ilâhe illâ ente.
 Allahım, geçmiş ömrümde yaptıklarımı, gelecekte yapacaklarımı, gizli işlediklerimi, aleni yaptıklarımı, israflarımı, benim bilmediğim fakat senin bildiğin kusurlarımı affet. 
İlerleten sen, gerileten de sensin, senden başka ilah yoktur.
Müslim, Salâtul-Müsâfirin 201, (771), Tirmizi, Daavât 32, (3417, 3418, 3419); Ebü Dâvud, Salât 121, (760); Nesâi, İftitâh 17, (2,130).
Abdullah İbnu Amr İbni'l-As (ra) anlatıyor: 
"Resülullah (SAV)'a, Hz. Ebü Bekir (ra) gelerek: 
"Bana namazda okuyacağım bir dua öğret" dedi.Resülullah (SAV) ona şu duayı okumasını söyledi:
"Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ue lâ yağfiru z-zünübe illâ ente fà'ğfir li mağfireten min indike verhamni inneke ente'l-ğàfüru'r-rahim."
"Allahım ben nefsime çok zulmettim. Günahları ancak sen affedersin. Öyle ise beni, şanına layık bir mağfiretIe bağışla, bana merhamet et. Sen affedici ve merhamet edicisin".
Buhâri, Sıfâtu's-Salât 149, Daavât 17, Tevhid 9; Müslim, Zikr 48, (2705); Tirmizi, Daavât 98, (3521); Nesâi, Sehiv 58, (3, 53).

Bu yazı, dualar, peygamber efendimizin secde duası, peygamberimizin rukuda okuduğu dualar, secde hali, rüku, rüku ve secdede ne okunur, rüku ve secdede ne denir, ile ilgilidir.
0 YORUM:

Yorum Gönder