5 Haziran 2017KONULARINA GÖRE ALTIN SÖZLER-9


TAMAH (HIRS)


Şarap, tamahkarlık kadar aklı baştan alamaz. (Hz. Ömer)

Tamahta zillet (aşağılık duruma düşmek) vardır. (Hz. Ali)

TamahkârIık, şaraptan daha çok akIı baştan aIır. Hz. Ömer

KaIabaIıkIara bakın, azimIe yürüyenIere herkes yoI verir. HaIit Ziya UşakIıgiI

Her küçük soIucanda, fiI oIma hırsı vardır. T. F. Wade

İnsanoğIu, ihtiyarIar da ondan iki huy genç kaIır: Hırs ve uzun emeI. Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hırs geIir, göz kızarır; hırs gider, yüz kızarır. Atasözü

En hakiki düşmanIarımız kaIbimizde yaşayan şu üç şeydir: Hırs, haset ve kıskançIık. AbdüIkadir GeyIanî

Hırs başta karar eyIeyince, akıI baştan firar eyIer. Atasözü

KöIe; bir kimseye köIe oIur, muhteris ise faydaIanacağını umduğu herkesin köIesi oIur. La Bruyere

İki haris doymaz: Biri iImin hırsIısı, diğeri de maIın harisidir. Hadis

Haris kimse, cihana maIik oIsa yine aç; kanaatkar bir ekmek iIe biIe toktur. Şeyh Sadi Şirazî

Çok kucakIayan, çok döker. Atasözü

İnsanIar büyük hırsIar gütmeseIer, küçük şeyIerIe pekaIa mesut oIurIar. Henry LonfeIoıv

YoksuI, çok şey ister; haris her şeyi. P. Syrus

“OIma aç gözIü ey gönüI, gözün aç BiI ki, aç gözIü oIan oImaz tok.” EdirneIi Nazını

Karınca, şeker içinde öIür. MaIezya Atasözü

Hırs ve para düşkünIüğü, beIki de bütün diğer ihtirasIardan daha fazIa suç sebebidir. AristoteIes

İhtirassız insanIar, çok mutIudur. VoItaire

İnsanIarın hırsı ve açgözIüIüğü, mutIu oImamaIarının tek nedenidir. François FeneIon

İhtiras; doymak biImeyen bir canavardır. BrachvogeI

Hırs deyip geçmeyin, bu dünyada ne yapıIırsa onun sayesinde yapıIır. AnatoIe France

Çok kazanmak isteyen kaybeder. La Fontaine

En büyük suçIar, zaruri oIanı değiI, fazIa oIanı eIde etme için işIenir. AristoteIes

Hırs, başarısızIığın son sığınağıdır. Oscar WiIde

Hırs ve para düşkünIüğü, beIki de bütün diğerIerinden daha fazIa suç nedenidir.

Hırsın başIadığı yerde, saf duyguIar biter. Honore de BaIzac

Biz sahip oIdukIarımızı az, sahip oImadıkIarımızı çok düşünürüz. Schüpenhaur

YoksuI çok şey iüfer, hırsIı ise her şeyi. PubIiIius Cyrus

Hırsı kaIdırın, adaIete karşı koyacak hiçbir güç kaImaz. WoIfgang Van Goethe

Hırs iIe mutIuIuk, birbirIerini hiç görmezIer. Benjamin FrankIin

İnsanIarın hırsı ve açgözIüIüğü, mutIu oImamaIarının tek nedenidir. FeneIon

Gözü tanede oIan kuşun ayağı tuzaktan kurtuIamaz. Türk Atasözü

HırsIarın sonuna erişmek, gökkuşağının ucuna erişmeye benzer, biz uIaşırken onIar kaçıp gider. Edmund Burke

YeniImez düşman, öfke; şifası oImayan hastaIık da hırstır. Muhabbarata

Hırs, bir sandaIın yeIkenini şişiren rüzgara benzer; fazIası gemiyi batırır, azı da gemiyi oIduğu yerde tutar. VoItaire

En kaba, bayağı ve göz karartan ihtiras; iktidar hırsıdır. WiIIiam Pitt

Bir koyun sürüsünün içine saIıveriImiş iki aç kurdun, o sürüye verdiği zarar, maIa ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değiIdir. Hadis-i Şerif

En büyük suçIar, zaruri oIanı değiI; fazIa oIanı eIde etmek için işIenir. Aristo

Hırs göstererek arzuIayan; kaybetmeye, şükrederek arzuIayan da kazanmaya mahkumdur. M. Bozdağ

AnIamsız hırs, asIanı fare yapan bir kapandır. Dr. İvy

Nice baIıkIar vardır ki, su içinde her şeyden eminken boğazının hırsı yüzünden oItaya tutuImuştur. Mevkana

AzimIi insan, düşerken biIe kendini yeise kaptırmaz. F. KöIesey

HırsIarın sonuna erişmek, gökkuşağının ucuna erişmeye benzer; Biz uIaşırken, onIar kaçıp gider. R. Browning

Yanık oIur eski sacın yufkası , yırtık oIur tamahkârın çuhası . Atakan Korkmaz

Gözünü hırs bürüyen kişi, hırsızIığa ve diğer kötüIükIere sürükIenir. Geoffrey Cahucer

Hırs yeIkenIeri doIduran bir rüzgârdır, asIa yön beIirIemez.

Dünyada insana yardım eden şey; tesadüf değiI, azim ve sebattır. SamueI SmiIes

HırsIı bir insan, yabani bir ata binen bir adama benzer. Mark Turner

İnsanoğIunun bir vadi doIusu aItını oIsa, ikincisini ister. İki vadi doIusu aItını oIsa üçüncüsünü ister. Üç vadi doIusu aItını oIsa diğerini ister. İnsanoğIunun gözünü, topraktan başkası doIduramaz. AIIah c.c.) tevbe edenin tevbesini kabuI eder. Hadis-i Şerif


 “Demiri pas, insanı hırs kemirir. Az tamah, çok ziyan getirir.” Atasözü

TEDBİR


İşten evvel tedbir, pişmanlığa yer bırakmaz. (Hz. Ali)

İtaat ve ibadetle iş bitmez. Söz söylemekte, etrafa bakmakta, yemek yemekte fevkalade ihtiyatlı olmak lazımdır. (Mevlânâ Alâuddin)

TEMBELLİK


İnsanı vaktinten önce yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir. (Hz. Ali)

Dört şey bedbahtlık işaretidir: Câhillik, tembellik, kimsesizlik, nâkeslik (kimseye iyiliği dokunmamak) (Feridüddin Attar)

TEMİZLİK-SAĞLIK-HASTALIK


Oburlukla sağlık bir arada bulunmaz. (Hz. Ali)

Elden gitmeden iki şeyin değerini anlamak zordur. Bunlar, sağlık ve gençliktir. (Hz. Ali)

Dört şeyi küçümsemeyin: Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. (Feridüddin Attar)

Hastaya durumu sorulduğunda, önce halini hayırla anıp sonra derdini anlatırsa halinden şikayet etmiş sayılmaz. (İbrahim en-Nehaî)

Cümle hastalıkların aslı çok yemektir. (Hamdun Kassar)

TERBİYE


Halkı hakka davet eden, canavar terbiyecisi gibi olmalıdır, canavar terbiyecisi nasıl hayanın huyunu ve yeteneğini bilip on göre davranırsa hak davetçisi de aynı şekilde davranmalıdır. (Ali Râmitenî)

TEVEKKÜL


Tevekkül, olan şey ile yetinmek, olmayan şeye razı olmaktır.

Hakiki mânâda tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, O'ndan başkasına güvenmemektir. (Fudayl bin İyaz)

Cenâb-ı Hakkın kapısından kovduğu kimse her kapıya koşar; fakat O, bir kimseyi kendi kapısına çağırırsa onu kimsenin kapısına bırakmaz. (Şeyh Sâdî)

TÖVBE


Günah işlemekten kaçınmak, tövbe ile uğraşmaktan daha kolaydır. (Hz. Ömer)

Tövbe edenlerle beraber oturun, çünkü onların kalbleri yumuşak olur. (Hz. Ömer)

Kim ki başından geçen bir günahı hatırlar ve bu nedenle kalbi acı duyarsa, Allah katındaki kitapta o günah ondan silinmiş olur. (Abdullah bin Ömer)

Bina için toprak, yaşamak için gıda neyse, melekut aleminde yükselmek için de tövbe odur. (Şahabeddin Sühreverdi)

TUTUMLULUK (İKTİSAT)


Tutumluluk, az şeyi çoğaltır; israf, çok şeyi azaltır. (Hz. Ali)

İyi kullanılan az mal, kötü kullanılan çok maldan daha ziyade dayanır. (Hz. Ali)

Allah'ın rahmetinden ümitsiz olmak, günahkar olmaktan daha tehlikelidir. (Hz. Ali)

Mümin kulun korku ve ümidi aynı olmalıdır, tartılacak olsa eşit gelmelidir. (Tavus bin Keysan)

Mümin günah korkusu ile ümit arasında iki arslan arasındaki tilki gibi olmalıdır. (Yahya bin Muaz)

Üç şey insanı ibadet ve itaate sevkeder: Korku, ümit ve sevgi. Üç şey de insanı günaha sevkeder: Kibir, hırs ve haset. (Hatem-i Esam)

Mümin, yalnız Allah'tan ümit eder, münafık ise Allah'tan başka herkesten ümit eder. (Hatem-i Esam)

Dört şey kafirliğe sebep olabilir: Gıybet etmek, haset etmek, haram mal devşirmek, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. (Süfyan-ı Sevri)

YALAN


Doğruluk ile yalancılık kalbte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalbten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. (Malik bin Dinar)

ZAMAN


Üç şey Allah'ın azabını gerektirir: 1- Oyun ve eğlence ile boşuna vakit geçirmek, 2- Başkalarıyla alay etmek, 3- İnsanların arkasından konuşmak. (Seriyy'üs-Sakati)

ZENGİN-ZENGİNLİK


Zenginlik, gurbeti vatan; yoksulluk vatanı gurbet yapar. (Hz. Ali)

Beş şey, beş nevi insanda şiddetle kötülenmeye layıktır: Âlimlerde fücur, hakimlerde hırs, kadınlarda hayasızlık, ihtiyarlarda zina, zenginlerde cimrilik. (Hz. Ali)

Bir kimse zenginlerle beraber olmayı, fakirlerle beraber olmaya tercih ederse, Allah onu kalb ölümü hastalığına müptela kılar. (Ebû Osman Mağribi)

Devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin cennete girmesinden daha kolaydır. (Vehb ibn-i Münebbih)

Büyüklenen zenginden çekin, zira lağım doldukça daha pis kokar. (Nâsır-ı Husrev)

Zenginlerden kendini sakın. Kalbini ne zaman onlara bağlar, ne zaman onlardan birşey beklemeye kalkarsan, Allah'tan başka rabler edinmiş olursun. (Şakik Belhi)

Zenginlerin karşısında izzet tavrı takınmak tevâzu sayılır. Fakirlerin yanında gösterilecek zillet hali ise bir şereftir. (Hayır Nisaburi)

Allah'a yemin ederim ki, parayı aziz eden bir kimseyi Allah zelil eder. (Hasan Basri)

Ne kadar zengin olsan yiyebileceğin kadar yersin. Denize testiyi daldırsan alabileceği kadar alır, gerisi kalır. (Mevlânâ)

Zillet bakımından insanların en ileri olanı zenginlere yaltaklanan veya ona tevazu gösteren fakirdir. İzzet bakımından insanların en iyisi ise fakirlere karşı alçakgönüllü olan zengindir. (Muhammed ibn-i İsmail Mağribi)

ZİKİR


Zikir, bir kazmadır, onunla gönüllerdeki yabancı duygu dikenleri temizlenir. (Ubeydullah Ahrar)

Kalb uyanıklığının belirtisi, Allah'ı zikrettiğin zaman Allah'ın da seni andığını duymandır. (Ebûl-Hasen Harakâni)

ZULÜM-ZÂLİM


Zulüm, vefâsızlık ve hile kimde bulunursa zararı yine kendine dokunur. (Hz. Ebû Bekir)

Memleketler, mülk ve saltanat, küfür üzerine durabilir de zulüm üzerinde durumaz. (İmam Maverdi)

Sultanların ve devlet adamlarının bozulması zulüm ile, âlimlerin bozulması tamahkarlık ile, fakirlerin bozulması ise riya ile olur. (Ebû Bekir Varrak)

Haksızlık karşısında eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. (Hz. Ali)

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem!;Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem! (Mehmed Akif)

ZÜHD-ZÂHİD


Kul ile Allah arasında dört deniz vardır. Kul bu denizleri geçmeyince Allah'a ulaşamaz. İlk deniz dünyadır, onun gemisi zühddür; ikincisi, halktır, Onun gemisi uzlettir; üçüncüsü nefistir, onun gemisi dileğini reddetmektir; dördüncüsü İblis (şeytan)tir, onun gemisi kendisini düşman bellemektir. (Cüneyd Bağdâdî)

Zahid o kimsedir ki, eline hiç birşey geçmese bile gönlü hoş olur ve rızık dolayısıyla endişe etmez. (Ebû Bekir Kettânî)

Akıllının dünyayı talebi, cahilin onu terkinden zühde daha yakındır. (Yahya bin Muaz)

Zühd, elleri mal ve mülkten, kalbleri mal ve mülk isteğinden uzak tutmaktır. (Cüneyd-i Bağdâdi)

Zahidlik helale karşı olur; harama gelince o bir ateştir. Ona ancak ölüler el uzatır. (Ömer ibn-i AbdülazizBu yazı, konulara göre altın sözler, konuya göre anlamlı sözler, hırs ile ilgili sözler, temizlik ile ilgili sözler, tevekkül ile ilgili sözler, tövbe ile ilgili sözler, tutumluluk ile ilgili sözler, zenginlik ile ilgili sözler ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder