25 Haziran 2017

NİKÂH DUASI


dua harmanı

Nikah Duası:


Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonra bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer âyet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder. Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:

Okunuşu: 


El-hamdelillâhi vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlina Muhammedin ve ‘alââlihî ve ashâbihî ecme’în.

Ve ne’ûzü billâhi minşurûrienfüsinâ ve minseyyiâtia’mâlinâ. 
Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhüvahdehû lâ şerîke leh. Ve neşhedüenneMuhammeden ‘abdühû ve Rasûlühü. 

Allâhümmec’al hâzel-‘akde meymûnen mübârakâ. Vec’al beynehümâ üfleten ve mahabbeten ve karârâ. Velâtec’al beynehümâ nefraten ve fitneten ve firârâ. 

Allâhümme ellif beynehümekemâ ellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâellefte beyne Muhammedin sallallâhü ‘aleyhi ve selleme ve Hatîcetel-kübrâradiyallâhü ‘anhâ ve beyne ‘Aliyyinradıyallâhü ‘anhü ve Fatımetez-Zehrâradıyallâhü ‘anhâ.
Allâhümme a’tılehümâevlâden sâlihâ. Ve ‘umrantavîlâ. Ve rizkanvâsi’â

Rabbenâ heblenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünün vec’alnâ lil-müttekîneimâmâ.

Rabbenâ âtinâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh. Ve kınâ ‘azâben-nâr.

Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâyasıfûn. Ve selâmün ‘alel-mürselîn. Vel-hamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn.

Anlamı:


“Allah’a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e, âl ve ashabına salat ve selam olsun.

Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellrimizden Allah’a sığınırız.
Bir tek Allah’tan başka ilah olmadığına ve Onun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed’in O’nun kulu ve resulü olduğuna da şahadet ederiz. (bk. Ebû Davut, Nikâh, 33;İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16)

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.

Allah’ım! Bu çiftlerin arasında Adem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.

Allah’ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” (Furkan, 25/74)

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, ğüzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından kor. (Bakara, 2/201)

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. (Sâffât, 37/180-182)
Bu yazı, nikah duası, nikah duası arapça, nikah duası nasıl yapılır, nikah duası türkçe okunuşu, nikahla ilgili ayetler, nikah hadisleri, nikah hadisleri arapça, nikah ayetleri arapça ile ilgilidir.

0 YORUM:

Yorum Gönder