19 Ağustos 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-11

Bu yazı, Hasan Sezâî'nin Öğütleri, büyük alimlerden nasihatler, evliyanın nasihatleri, evliyalardan öğütler, islam büyüklerinden öğütler, altın öğütler, islam alimlerinden öğütler ile ilgilidir.
Hasan Sezâî (rahmetullahi teâlâ aleyh)'nin Öğütleri


İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden Hasan Sezâî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin oğluna yazdığı bir mektuptan bâzı kısımlar:

“Gözümün nûru evlâdım. Her hâlinle seni cenâb-ı Hakk´a emânet et­tim;

Kalb gözün açık olsun.

Mahlûklara güzel ahlâk ile muâmele edesin.

Bütün amellerin en güzeli, güzel huylu olmaktır.

Dili tatlı olanın dostu çok olur, buyrulmuştur.

Dâimâ insanların aybını gizle.

Kimsenin aybını yü­züne vurma.

Gadab ve kızgınlığını yenmeye çalış.

İhtiyârlara karşı hür­met et.

Bir fakir gör­düğün zaman, gücün yettiği kadar elinde bulunandan yardımda bulun.

Bunlara riâyet edersen ömrün uzun olur, Hak teâlâ her yerde seni azîz eder.

Dâimâ affedici ol.

Vasiyetlerimi tutarsan dünyâda rahat ve muhterem, âhirette de mükerrem olur ve rızâmı kazanırsın.

Dâimâ îtikâdı düzgün, sâlih kimselerle birlikte bulun.

Dünyâ fânîdir. Ne sana kalır ne de başka­sına.

Bâkî kalacak şey, Allahü teâlâ için olan muhabbettir.”


Hasan Sezâî HazretlerindenTalebesine Öğütler


Hasan Sezâî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin bir talebesine yazdığı bir mektuptan:

“Allahü teâlâ mânevî nîmetlerden hisse almanı nasîb eylesin. 


Sakın ha!!

Dünyâ îtibârına aldanıp mânevî yükselmeden geri kalmayasın. 

Sûret ve görü­nüşe îtibâr etmeyesin. 

Zîrâ görünüşteki îtibâr, olsa olsa su üze­rinde meydana gelen dalgaya benzer. Su üzerindeki dalganın devamlı olması mümkün müdür ve ona bağlanıp kalmak akıl kârı mıdır Hak teâlâ mânâ âlemimizi ihyâ eylesin. Bize hidâyet versin. Çeşitli yanlışlara düşerek, mâneviyâtımızın harâb olmasın­dan Allahü teâlâya sığınırız.”