16 Eylül 2017

ALTIN ÖĞÜTLER-13

Şeyh Sa´dî-i Şirâzî (ra)'nin Öğütleri


Eski Elazığ'ın yani Harput´un büyük velîlerinden Seyyid Mahmûd Sâminî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretlerinin talebesi Hâfız Osman Bedreddîn hazretlerine nasîhatlerin­den bâzıları: “Hâfız! 


Bir çocuk tahsîl çağına geldiği zaman, okuyup yazmaya nasıl harfleri öğrenmekle başlarsa, Hakk´a ermek de tavsiye edeceğim şu hu­suslara uymakla gerçekleşir:

1) Allahü teâlâyı tanımak, 
2) Muhabbetullah (Allahü teâlâya muhab­bet), 
3) Gönlü toplamak, 
4) Teslîmiyet, 
5) Nefsin arzularına uymamak, 
6) Bu yolda gayret göstermek, 
7) Kesrette vahdet. Halk içinde Hak ile ol­mak, 
8) Çok salevât okumak, 
9) Kelime-i tevhîdi çok söylemek, 
10) Az yemek, 
11) Temiz giyin­mek, 
12) Halka faydalı olmak, 
13) Mütehallik, gü­zel ahlâk sâhibi olmak, 
14) Mürşide, yol göstericiye, hocaya itâat, 
15) Arkadaşlarına şefkat, sevgi, 
16) Âleme ibret nazarı ile bakmak, 
17) Vak­tin kıymetini bilmek, 
18) Hükûmete itâat, 
19) Hasedden ârî, uzak olmak, 
20) Kimseye buğz ve düşmanlık etmemek, 
21) Komşu hakkını ileri tut­mak, 
22) Sözünün eri olmak, 
23) Kendini tanımak, 
24) Dünyâdan lü­zumlu kadar nasîb almak, 
25) Âhireti unutmamak, 
26) Doğru­luktan ay­rılmamak, 
27) Haddi aşmamak, 
28) Huzûrla sükûn bulmak. 


Tasavvu­fun Elifbâsı Bunlardır;


İnsanlar arasında aşk ateşiyle dolaş, fenalıkları yak, iyi­likleri besle. İnsanı insana yaklaştır, Hakk´a ulaştır. 

Aslâ ilmine gü­venme, fadlına kanma. 

Dünyâya aldanma, nefsine uyma, şeytanı at. 

Aşk ile yan, şevk ile kalk. 

Peşinden gelenleri ne olursa olsun iyi gözet, sa­pıkları düzelt. 

Huzûra dikkat, her sözün hakîkat, görüşlerin mârifet olsun.

Hâfız! 


Makâm-ı irşâd;

Yâni insanları yetiştirme makamı bir şimşektir. Çak­tığı vakit etrâfını aydınlatır ve düştüğü yeri de yakar. 

Mârifet ise; 

O ay­dınlığı in­sanların kararan kalbine nüfûz ettirmek (sokmak) ve kalbleri ay­dınlatmaktır.Bu yazı, Şeyh Sa´dî-i Şirâzî'nin öğütleri, altın nasihatler, gençlere öğütler, çocuğa nasihat sözleri, evlada nasihat sözleri, dini nasihat sözleri, öğrencilere nasihatler, nasihat verici sözler ile ilgilidir.