22 Eylül 2017

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR
OSMANLIDA OKUNAN CUMA DUASI


Hayırlar feth ola, şerler def ola!

 Gönüller şâdu handân ola!

 Müşkilatlar hallu âsân ola!

 Hastalar şifâyâb ola!

 Dertliler devâyâb ola!

Borçlular edayâb ola!

 Nâ murad olanlar ber murad ola!

Nâ şâd olanlar handân-ü şâdân ola!

 Kalplerimiz mesrûr, Ayıplarimiz mestûr, Günahlarimiz mağfür, Dünyamız mamûr, Ahiretimiz mamûr, içimiz dışımız pürnür ola!

Ahir ve âkibetimiz hayrola!

 Alem i islamın ittifakı bir an önce ola...... 

Cumaniz mübarek ola...

CUMA VE ÖNEMİ


Müminlerin bayramı olan Cuma günü, günlerin en iyisi ve en şereflisidir. Bu günde yapılan duaların ve kılınan namazların müminler için ayrı bir önemi vardır.  Hadisler ışığında Cuma gününde yapılacak duâları şu şekildedir…

Ebû Hüreyre (ra)’dan rivayet olunduğuna göre Rasûl-i Ekrem (sav) Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:

**** “Cum’a gününde bir saat vardır. Allah’ın kullarından bir müslim namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir.” Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. (bk. Nevevî, el-Ezkâr, 80; Buhârî, Deavât, 61)

Cum’a gününün içindeki saat, küçük parmağına nisbetle parmağın ulak ucu ne kadar ise, güne nisbetle o kadar az bir müddettir ki o saat içinde her halde duâ müstecâb olur demektir.


**** Nebiyy-i Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Hazretleri:


“Cum’a günü, ibâdet ve ezkâr ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür” buyurmuşlardır. (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2519)


**** “Size bir sûre haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmişbin melek teşyî’ etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum’a günü bu sûreyi okursa Allah onu ötek cum’aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır. Ve semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, no: 2862)


**** “Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl.” (Tirmizî, Ticâret, 41)

Hadîsin şerhinde deniliyor ki, bu günün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikâh akdetmek ve bunun gibi mühim işler sünnettir.

**** “Cum’a gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek’at namaz kılıp Fâtiha’dan sonra onbeş defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyamet korkularından emin kılar.” (Ali el-Müttakî, no: 21356)


**** “Şu duâ ile cum’a günü herhangi bir saatte duâ edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.”


“Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)


**** “Cum’a gününde bir saat vardır, mü’min bir kul namazda duâ ederken Allah’dan bir şey ister ve o saate denk gelirse, Allah muhakkak ona icabet eder.” Ashab-ı kiram:

“Bu saat hangi saattir yâ Rasûlallah” dediklerinde:

“İkindi namazı ile güneş batması arasındaki vakittir.” buyurdular. (Tirmizî, Cuma, 2; Ali el-Müttakî, no: 21316)CUMA TESBİHİ VE ZİKRİ**** Cuma namazından sonra daha oturduğu yerden kalkmadan yüz defa:


“Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmidörtbin günâhını Allah mağfiret eder.”(Ali el-Müttakî, no: 21321)

CUMA NAMAZINDAN SONRA YAPILACAK DUALAR


İmam-ı Suyûtî, el-Câmi’u’s-sağir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem (saV) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

“Kim cuma namazından sonra "konuşmadan ve kalkmadan" ihlâs sûresini, Felâk sûresini ve Nâs sûresini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”(Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları, İstanbul, 2013

İHLAS SURESİقُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌۚاَللّٰهُ الصَّمَدُۚلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْۙوَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ

"De ki: "O, Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır.(kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir." (İhlâs; 1-4) 


FELAK SURESİ


قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِۙ﴿﴾مِنْ شَرِّ مَا خَلَق﴿﴾وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَۙ ﴿﴾  وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِۙ﴿﴾  وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ   

"De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.""  (Felak; 1-5)


NAS SURESİ 


قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ﴿﴾مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿﴾  اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿﴾  مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ ﴿﴾  اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ ﴿﴾  مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ  

"De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım.""  (Nâs; 1-6) Not: Bu yazı, cuma günü okunacak dua ve zikirler, cuma duası, cuma günü yapılacak dua, peygamberimizin cuma duası, cuma günü duaları, cuma günü ile ilgili hadisler, cumanın faziletleri ile ilgilidir.