11 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLER
Takıyyüddîn Sübkî (ra)'nin Öğütleri


Meşhûr velîlerden fıkıh, tefsîr, hadîs, kırâat, lügat ve nahiv âlimi Takıyyüddîn Sübkî (rahmetullahi teâlâ aleyh) oğluna şöyle nasîhat etti: Ey oğul! 

Vaktini boş yere geçirsen bile, seher vaktinde uyanık olup, ibâ­det ve tâatla meşgûl olmayı kendine âdet edin. Seher vaktinde uyuyan kimseye çok çok ya­zık!

****

Takıyyüddîn Sübkî nin büyük oğlu Ebû Bekr Muhammed için nasihat ola­rak söylediği şiirin tercümesi şöyledir: 

Ey oğul! 

Sana yapacağım na­sîhatimi ihmâl etme. Sözüme iyi kulak ver. Bu nasîhatim, sana rehber olur. 
Allahü teâlânın kitâbı Kur ân-ı kerîmi ve sahîh olan hadîs-i şerîfleri ezberle, usûl-ü fıkhı çok iyi bil. O, senin sağlam ve doğru konuşmanı sağlar. 
Nahiv ilmini öğren. Bu, anlayışını arttırır. 
Zâhirî ilimlerde, İmâm-ı Azam, İmâm-ı Şâfiî, İmâm-ı Mâlik ve İmâm-ı Ahmed in, tasavvufta Cüneydi Bağdâdî nin talebelerine ve onlara tâbi olanlara uy. 
Her işinde Resûl-i ekremin sünneti seniyyesine uyarak saâdete kavuş. 
İlimde Allahü teâlânın rızâsını gözet, sâlihlerin yoluna kavuşursun. 
Allahü teâlâdan kork, emrettiklerini yap, yasak kıldığı şeyleri yapma! 
Dünyâya rağbet etme. 
Başına gelen belâ ve musîbetleri; kulluk vazifelerini yerine getire­rek, yalvarıp yakararak Allahü teâlâya arz et. 
Belâ ve musîbetlere karşı sabırlı ol. 
Sana ihsân ettiği nîmetlere karşı, Allahü teâlâya şükret ve hamdet. 
Doğru ve samîmî olarak verâdan ayrılma, şüphelilerden uzak kal. 
Rabbine itâat et. O na secde eyle, ilim öğrenmekte çok gayretli ol. 
Diline de sâhib ol.
Not: Bu yazı, Takıyyüddîn Sübkî sözleri ve öğütleri, altın öğütler, nasihatler, büyüklerden tavsiyeler, baba tavsiyeleri, evlada güzel tavsiyeler, çocuklara faydalı tavsiyeler, altın nasihatler ile ilgilidir.