13 Ekim 2017

ALTIN ÖĞÜTLER
Abdullah bin Zeyd (ra)'nin Öğütleri


Tâbiîn devri velîlerinden Abdullah bin Zeyd (rahmetullahi teâlâ a- leyh) hazretlerinin hikmetle dolu pekçok nasîhat ve sözleri vardır. Bir gün;


“Hem dünyâ, hem de âhirette yaşayan kimseye ne saâdet!” buyu­runca; 

Âhirette nasıl yaşandığı kendisinden soruldu, cevâbında; 


“Böyle bir insan dünyâda Allahü teâlâyı hatırından çıkarmadı, dâimâ O´na yal­vardı ve bu sâyede âhirette O´nun rahmetine mazhar oldu.” 


buyurdular. 

“Kimlerden uzak duralım ” diye soruldu. 


Cevâben; 


“Arzu ve istekleri pe­şinden koşanlarla berâber oturup kalkmayınız. 

Onlarla konuşmayınız. 
Çünkü, sizi kendi sapıklıklarına düşürmelerinden zihninizi karıştırmala­rından korkuyo­rum.” buyurdular. 

****

Bir tanıdığı arkadaşından şikâyet etmişti. 


“Sana, din kardeşinden is­temedi­ğin bir şey ulaşırsa, onun için bir özür ara. Bir mâzeret bulamaz­san, kendi ken­dine, belki benim bilmediğim bir durum vardır, de.” buyur­dular. 

****

Abdullah bin Zeyd hazretlerinden bir talebesi nasîhat istediğinde ri­vâyet et­tiği şu hadîs-i şerîfleri bildirdi. “Üç şey vardır ki, bunlar kimde bulunursa o kimse imânın tadını bu­lur. 

Bi­rincisi, bir kimseye Allah ve Resûlü, başkalarından daha sevgili olmak. 
İkincisi, bir kimse sevdiğini Allah için sevmek. 
Üçüncüsü, bir kim­seyi Allah küfürden kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmekten, ateşe atılmaktan tiksindiği gibi tiksinmek.” 

****


“İşlerin en hayırlısı, çok aşırı veya eksik olmayıp, orta mertebede olanıdır.” 


****


“Bir sözü anlamayacak kim­seye söyleme! Çünkü o söz, ona zararlı olup, fayda vermez.” 

Not: Bu yazı, Abdullah bin Zeyd sözleri ve öğütleri, büyük velilerden tavsiyeler, altın öğütler, hayata dair öneriler, büyük velilerden sözler, allah dostlarının güzel sözleri ile ilgilidir.