10 Aralık 2017

ABDEST DUALARI
Abdest Almağa Başlarken Dua


"Bismillâhil azîm velhamdülillâhi alâ dinil-islâmi ve alâ tevfîkil îmâni elhamdülillâhillezi ce'alel mâe tahûren ve ce'alel islâme nûran"
"Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun."

Ağzına Su Verirken Dua


Okunuşu: 
"Allâhümme! Esgınî min havzı nebiyyike ke’sen lâ ezme’u ba’dehû ebedâ."

Anlamı: 
"Ey Rabb'im, bana Peygamberinin (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) havzından bir kâse içir, ondan sonra hiç susamayayım."


Burnuna Su Verirken Dua 


Okunuşu: 
"Allâhümme Erihnî raihatel Cenneti verzugnî min neîmihâ vela türıhnî raihaten naar.''

Anlamı: 
"Allah’ım! Bana Cennetin kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana nasip etme."


Yüzünü Yıkarken Dua


Okunuşu: 
"Allâhümme! Beyyıd vechîy binûrike yevme tebyeddu vücûhun ve tesveddu vücûh."

Anlamı : 
"Ey Rabb'im! Nice yüzlerin beyaz, nice yüzlerin kara olacağı günde yüzümü nurunla beyaz kıl, nurlandır."Sağ Kolunu Yıkarken Dua 


Okunuşu: 
"Allâhümme! A’tınîy kitâbîy bi-yemînî ve hâsibnîy hısâben yesîra."

Anlamı: 
"Ey Rabb'im! Kitabımı sağ elime ver ve hesabımı kolay gör."

Sol Kolunu Yıkarken Dua 


Okunuşu: 
"Allâhümme! Lâ tu’tınî kitâbî bi şimâlî ve lâ min verâi zahrî ve lâ tuhâsibnî hısâben şedîdâ."

Anlamı: 
"Ey Rabb'im! Kitabımı sol elime verme, arkamdan da verme ve hesabımı zorlaştırma."Başını Mesh Ederken Dua 


Okunuşu: 
"Allâhümme! Ğaşşinî bi rahmetike ve enzil ’aleyye min berakâtike."

Anlamı: 
"Allah’ım! Beni rahmetinle sar, üzerime bereketinden indir."

Kulaklarını Mesh Ederken Dua 


Okunuşu: 
"Allâhümmec’alnî minel-lezîne yestemi’ûnel - kavle fe yettebi’ûne ahsenehû."

Anlamı: 
"Ey Rabb'im! Beni sözü dinleyip de ona en güzel şekilde tabi olanlardan kıl."


Boynunu Mesh Ederken Dua


Okunuşu: 
"Allâhümme a’tık rakabetî minen-nâr. Vahfazni minesselasili vel ağlâl"

Anlamı: 
"Ey Rabb'im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukalarından muhafaza et."


Sağ Ayağını Yıkarken Dua

Okunuşu: 
"Allâhümme! Sebbit kademeyye ‘alas-sıratı yevme tezillü fîhil-akdâm."

Anlamı : 
"Ey Rabb'im! Nice ayakların kaydığı günde benim ayaklarımı sırat üzerinde sabit kıl."


Sol Ayağını Yıkarken Dua


Okunuşu: 
Allâhümme’c-alli sa’yî meşkûren ve zenbî mağfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len tebûre.

Anlamı: 
Ey Rabb'im! Bana râzı olduğun bir çalışma ver, günahımı bağışla, makbul bir amel ve zarar etmeyen bir
ticâret nasîb et.

Abdest Tamamlandıktan Sonra Dua

Okunuşu:
''Allâhümmec'alnî minettevvâbîne vec'alnî minel-mütetahhirîne vec'alnî min ibâdikes-sâlihine vec'alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahzenûn.

Anlamı: 
"Allah'ım beni çok tövbe edenlerden kıl ve çok temizlenenlerden kıl ve salih kullarından eyle. Kıyamet gününde üzerinde korku olmayan ve mahzun
olmayanlardan eyle. 

Ondan sonra semâya bakarak, 

SübhânekAllâhümme ve bihamdi ke, eşhedüen lâilahe illâ ente vahdeke, lâ şerîke leke, ve enne Muhammeden abdüike ve resûlüke, Estağfiruke veetübü ileyke.) okunur.


Anlamı: 
Allah'ım, Sen'i bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Şahadet ederim ki Sen'den başka ilah yoktur. Sen'in şerikin de (ortağın) yoktur. Yine şahadet ederim ki Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Sen'in kulun ve rasulündür. Sen'den mağfiret talep ederim ve Sana tövbe ederim."


Bundan sonra, bir veyâ iki, yâhud üç def'a, evvelinde (Besmele) okumak üzere (inna enzelnâ) süresini okunur.
Not: Bu yazı; abdest duaları, abdest duaları arapça,  abdest duaları nelerdir, abdest duaları kısaca, abdest duaları türkçe, abdest duaları okunuşu, abdest duaları arapça ve anlamı ile ilgilidir.