11 Aralık 2017

FATİHA DUASI


(ELHAM DUASI)

ELHAMDUASI

FATİHA DUASI HAKKINDA BİLGİ
(ELHAM DUASI)

Elham duası, Mekke de inmiştir.. Toplam yedi ayetten oluşmaktadır. Tam olarak inen ilk suredir. Kuranı kerim de birinci sırada, nüzul yani iniş sıralamasında beşinci suredir. kuranı kerimin sayfasını açtığımızda ilk karşımıza çıkan sure olduğu için, açış yapan anlamında olan '' fatiha '' denilmektedir. Halk arasında Elham duası olarak bilinmektedir. 

Fatiha suresi mana bakımından, bir kulun nasıl dua etmesi gerektiğinin özeti gibidir. Bir kulun rabbin den istemesi gereken her şeyi içinde barındırır. Bu yüzden her şeyin sonunda ve ölmüşlerimizin ruhlarına Fatiha suresi ile dua ederiz.

FATİHA DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ ﴿١﴾ 

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَۙ ﴿٢﴾ 

اَلرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِۙ ﴿٣﴾ 

مَالِكِ يَوْمِ الدّ۪ينِۜ ﴿٤﴾ 

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَع۪ينُۜ ﴿٥﴾ 

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَق۪يمَۙ ﴿٦﴾ 

صِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْۙ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّٓالّ۪ينَ ﴿٧﴾ 


FATİHA DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

1. BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM
2. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin.
3. Errahmânir'rahim.
4. Mâliki yevmiddin.
5. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în.
6. İhdinessırâtel müstakîm.
7. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn... Amin...

FÂTİHA SURESİ ANLAM VE ÖNEMİ

1. Rahmân, Rahîm olan Allah’ın ismiyle.(2)

(2) “بِسْمِ الّٰلِه her hayrın başıdır.” (Sözler, 1. Söz, 3) “بِسْمِ الّٰلِه kudret-i ezeliyenin (Allah’ın ezelî kudretinin) tealluk (alâka) ve te’sîrini celb eder (çeker). Ve o tealluk, abdin kesbine (kulun fiiline) ve işine yardım edici bir ruh gibi olur. Öyle ise hiçkimse, hiçbir işini Besmele’siz bırakmasın!” (İşârâtü’l-İ‘câz, 11) “Her bir ni‘metin bidâyetinde (başında) mü’min olan kimse Besmele’yi unutmasın, okusun! Ve o ni‘metin Allah’dan olduğunu bilmekle, kendisi ancak Allah’ın ismiyle, Allah’ın hesâbına aldığını bilsin; Allah’a minnet ve şükranla mukābelede bulunsun.” (Mesnevî-i Nûriye, Habâb, 81) Besmele hakkında daha geniş ma‘lûmât için, bakınız; (Sözler, 1. Söz, 3; Lem‘alar, 14. Lem‘a, 97; İşârâtü’l-İ‘câz, 11-12)

2. Hamd, âlemlerin Rabbi(3) olan Allah’a mahsustur.(4)

(3) “Semâvâtta binler âlem var. Yıldızların bir kısmı, her biri birer âlem olabilir. Yerde de her bir cins mahlûkāt birer âlemdir. Hattâ her bir insan dahi küçük bir âlemdir. رَبُّ الْعَالَم۪ينَ [Âlemlerin Rabbi] ta‘bîri ise, doğrudan doğruya her âlem, Cenâb-ı Hakk’ın rubûbiyetiyle idâre ve terbiye ve tedbîr edilir, demektir.” (Mektûbât, 26. Mektûb, 127) |4,“Ezelden ebede kadar, her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medh ü senâ (övgü) O’na âiddir. Çünki sebeb-i medih (övgü sebebi) olan ni‘met ve ihsan ve kemâl ve cemâl ve medâr-ı hamd (övgüye sebeb) olan her şey O’nundur, O’na âiddir.” (Mektûbât, 20. Mektûb, 66-âr-ı hamd (övgüye sebeb) olan her şey O’nundur, O’na âiddir.” 67)

3. (O,) Rahmândır, Rahîmdir.(5)

(5) Rahmân ve Rahîm, eşsiz rahmet ve merhamet sâhibi ma‘nâsında iki sıfat ismidir. Rahmân, bu dünyada mü’min veya kâfir, iyi veya kötü bütün mahlûkāta; Rahîm, âhirette sâdece mü’minlere ni‘met veren ma‘nâsındadır. (Kurtubî, c. 1/1, 104-105)

4. Dîn(6) (hesab) gününün mâlikidir.


(6) “ ‘Dîn’ kelimesinden maksad, ya cezâdır (karşılıktır); çünki o gün, hayır ve şerlere cezâ verilecek bir gündür veya hakāik-ı dîniyedir (dînî hakîkatlerdir). Çünki hakāik-ı dîniye o gün tam ma‘nâsıyla meydana çıkar.” (İşârâtü’l-İ‘câz, 16)

5. (Rabbimiz!) Ancak sana ibâdet ederiz ve ancak senden yardım dileriz.(7)

(7) Burada, “(Ben) ibâdet ederim” değil de “(Biz) ibâdet ederiz” denmesinin hikmeti için, bakınız; (Mektûbât, 29. Mektûb, 243; Şuâ‘lar, 15. Şuâ‘, 574-576; İşârâtü’l-İ‘câz, 17)

6. Bizi dosdoğru yola hidâyet eyle!(8)

(8) “Bir mü’min hidâyeti isterse; اِهْدِناَ [Bize hidâyet eyle!] sebat ve devam ma‘nâsını ifâde eder. Zengin olan isterse ziyâde ma‘nâsını, fakir olan isterse i‘tâ (ihsân etmek) ma‘nâsını, zayıf olan isterse iâne (imdad) ve tevfik (muvaffak kılma) ma‘nâsını ifâde eder. (...) En büyük hidâyet, hicâbın (perdenin) kaldırılmasıyla hakkı hak, bâtılı bâtıl göstermektir.” (İşârâtü’l-İ‘câz, 19)

7. Kendilerine ni‘met verdiğin kimselerin yoluna; gazab edilmiş olanların ve dalâlete düşenlerin(yoluna) değil!(9) (Âmîn!)(10)


(9) Gazab edilmiş olanların yahudiler; dalâlete düşenlerin hristiyanlar olduğu da rivâyet edilmiştir. (İbn-i Kesîr, c. 1, 24) |10,Âmîn: “Kabûl et!” ma‘nâsında olup Kur’ân’dan değildir; sünnet ile sâbittir. (İbn-i Kesîr, c. 1, 25)Not: Bu yazı, elham duası, elham duası türkçe okunuşu, elham duasının okunuşu, fatiha duası, fatiha süresi arapça, elham süresi, fatiha süresi meal, fatiha süresi tefsiri ile ilgilidir.