2 Kasım 2018

HİZBÜ’N-NASR DUASIİmam-ı Hasan-ı Şazelî(K.S.A)'dan rivayet edilen bir duadır. Düşmanın helak olması için okunduğu gibi Yüce Allah'tan zorluklara karşı yardım istemek için de okunur.

Bir hadisi şerifte: Mazlumun bedduasını almaktan kork. ” Zira Allah’la bu beddua arasında perde mevcut değildir.” Buyrulmuştur.Hadisin izahında ise;

“Allah’la beddua arasında perde yoktur” ibâresi, bedduânın Allah’a ulaşmasını önleyecek hiçbir engel yoktur, yani “mazlumun duası makbûldür” demektir. Başka rivâyetler, mazlum âsi de olsa, fâcir ve hatta fakir de olsa duasının makbul olduğunu tasrîh eder.

Ahmed İbnu Hanbel’in bir rivâyetinde:
 دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَاِنْ كَانَ فَ
اجِراً فَفُجُورُهُ عَلى نَفْسِهِ 
“Mazlumun duası makbuldür, facir bile olsa, zira onun fücûru kendini ilgilendirir” buyrulmuştur.

HİZBÜ’N-NASR DUASI
(YARDIM DUASI) 

Allahümme bisatveti ceberûti kahrike. 

Ve bi sürati igaseti nasrike ve bigayretike. 

Lintihâki hurumâtike 

Ve bihimâyetike li menihtemâ bi âyâtike neselüke yâ Allâhü 

Yâ Allâhü 

Yâ Allâhü 

Yâ semîu 

Yâ mücîbü 

Yâ karîbu 

Yâ serîu 

Yâ müntekımü 

Yâ kahhâru 

Yâ şedîdel-batşi 

Yâ men lâ yu'cizühû kahrül-ceâbirati 

Ve lâ ya'zumü aleyhi helâkülmütemerrideti minel-mülûkil-ekâsirati 
En tec'ale keyde men kâdenî fî nahrihî 
Ve mekra men mekera bî-nâ iâden ileyhi 
Ve hufrate men hafera le-nâ vâkıan hüve fîhâ 

Ve men nasabe le-nâ şebeketel-hıdâi 

İc'alhü yâ seyidî mesûkan ileyhâ 

Ve masîden fîhâ 

Ve esîran ledeyhâ 

Allahümme bi hakkı Kâf hâ yâ ayn sâd 

İkfinâ hemmel-ıdâ ve lakı hümür-radâ 

Vec'alhüm li külli habîbin fîdâ 

Ve sellit aleyhim âcilen-nikami fi-l yevmi ve gadâ

Allahümme beddid şemlehüm 

Allahümme ferrık cem'ahüm 

Allahümme fülle haddehüm Allahümme kallil addehüm 

Allahümmec'alid-dâirete aleyhim 

Allahümme ersilil-azâbe ileyhim 

Allahümme ahrichüm min dâiratil-hılmi vel-lütfi 

Veslübhüm müdüdel-imhâli 

Ve ğulle eydiyehüm ilâ anâkıhim 

Verbit alâ kulûbihim 

Ve lâ tubellighümül- âmâle allahümme mezzikhum külle mümezzakin mezzaktehu intisâren 

Li evliyâike ve enbiyâike ve rusülike 

Allahümmen tesır lenâ intisâreke li ehıbbâike alâ edaike 

Allahümme lâ tümekkinil-edâe fînâ ve lâ minnâ 

Ve lâ tüsellid aleynâ bizünübinâ men lâ yerhamünâ 
"Hâ Mîm" lâ yünsarûne. Hummel- emru ve câen- nasru 

Fe aleynâ lâ yünsarûne 

Allahümme bi hakkı "Hâ Mîm Ayn Sîn Kaf" hımâyetünâ min mâ nehâfü. 

Allahümme kınel- esvâe ve lâ tecalnâ mehallen lil-belvâ. 

Allahümme etına emeler-recâi ve fevkal-emeli 

Yâ men bi fadlihi lifadlihi 

Neselüke ilâhî el acel el acel 

İlâhi el icâbete el icâbete yâ men ecâbe nûhan fî kavmihi 

Yâ men nasara ibrâhîme alâ edâihî 

Yâ men radde yûsufe alâ yakûbe 

Yâ men keşefed- durra an eyyûbe 

Yâ men ecâbe davete zekeriyyâ 

Yâ menkabile tesbîha yûnuse ibn mettâ 

Nes'elüke Allahümme bi esrâri eshâbi hâzihid- deavâtil- müstecâbeti en tetakabbele mâ bihi deavnâke ve en tüdıyenâ mâ seelnâke 

Encizlenâ vadeke ellezî veadtehû li ibâdikel-müminîn 

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minez-zâlimîn 

İn kataat âmâlunâ veizzetike illâ minke 

Ve hâbe ve recâûne ve hakkıke illâ fîke in ebtaet gâretul erhâmi vebteaddet annâ ve esrig şeyen gâretallahi 

Yâ gâretallahi hussiyesseyre musriaten fî hallin ukdetina 

Yâ gâretallahi adel-âdûne ve cârû ve recevnallahe mücîran 

Ve kefâ billahi veliyen ve kefa billahi nasiran 

Hasbinallahu veniğmelvekîlu vela havle vela kuvvete illa billahil-aliyyil azîm selamün alâ nuhin fil-âlemîne 

Ve ala seyyidinâ Muhammedin fil-murselîne istecip lenâ âmîne âmîn âmîn 

Ve kutia dâbirul-kavmi ellezine zalemu velhamdü lillahi Rabbil-âlemîne 

Ve sallallahu alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihî ecmaîn 


ANLAMI : 


YARDIM DUASI 

Allahım! 

Senin yüce kahredici kudretinin eziciliğine, 

Ve imdâda yetişen nusretiyin-yardımıyın hızlılığına, 

Ve Senin haram sınırlarıyın korumandaki sonsuz gayretine sığınıyoruz! 

Âyetlerinle himâyene sığınanlar hakkı için, 

Biz de Senden istiyoruz-diliyoruz 

Yâ Allah! Yâ Allah! Yâ Allah! 

Ey Mutlak duyucu-işitici! 

Ey Dualara icâbet eden-karşılık veren! 

Ey Bize bizden de yakın olan! 

Ey En hızlı olan-her işi anında yapan! 

Ey intikamları-öçleri alıp, suçluları kesin cezâlandıran! 

Ey Galib-i Mutlak ve her an kahretmeye gücü yeten! 

Ey Tutup kapıverişi-yakalayışı çok şiddetli olan! 

Ey Hiçbir zorbanın gücü kendisini âciz bırakamayan yüce Zât! 

Ey Kayserlerin mülkünden nice kibrine kulluk eden inatçıyı, helâk etmek kendisine zor gelmeyen yüce Zât! 

İçlerinden bize karşı keyd-hile tuzağı kuranlara karşı Sen de onlara karşı kur keydi.. 

Bize karşı mekr-oyun-düzen içinde olanların mekirlerini döndür-başlarına geçir! 

Bizim için durmadan kuyu kazanlara karşı Sen de bir kuyu kaz ve onun içine derhal düşsünler! 

Ey Efendimiz! 

Bizim için hile ile kandırma ağları-torları hazırlayanların üzerlerine bu işi yapanları sevk et! 

Bizi avlamak isteyenlerin üzerlerine, onları avlayacak avcılar gönder! 

O hilebâzlar onların elinde esir olsunlar! 

Allahım! 

Kâf-Hâ-Ye-Ayn-Sâd hakkı için, 

Bizi bu kötülerin şerrinden koru! 

Bizim sevdiklerimize göz dikenlerin kendi sevdiklerini fedâ kıl! 

Sevdiği evladını kendine düşman kıl! 

Onların bu gün-yarın yapacakları kötülükleri için, âcilen intikam alıcıları-başlarına geçiricileri başlarına-üzerlerine musallat kıl! 

Allahım! Topluluklarını dağıt! 

Allahım! Kılıçlarını körelt-ağızlarını kır! 

Allahım! Adetlerini-sayılarını azalt! 

Allahım! Onları bir daire içinde çember altına al-hapis et! 

Allahım! Üzerlerine azabını gönder! 

Allahım! Onları hilm ve lütuf dairesinden çıkart! 

Ve onların soyunun-sopunun uzayıp gitmesine izin verme ve ihmal-zaman tanıma ve meded dairesinden de çıkar! 

Ve ellerini boyunlarına bağlı kıl! Sıkıla kalsınlar! 

Ve kötü emellerine kavuşamamaları için onların kalblerini rabt et-çivile-sıkıştır-mühürle-kördüğüm et! 

Allahım! 

Onları büsbütün parçala-dağıt! 

Seninin dostlarına enbiyâlarına, evliyâlarına, düşmanlarına karşı yardım edip öçlerini aldığın gibi bize de nusret ver-yardım et! 

Allahım! 

İçimizden ve bizden olanlara ayrılıp giderek düşmanlığa-kötülüğe katılmalarına imkan verme! 

Bize acımayanları-merhamet etmeyenleri, günahlarımızdan dolayı bize musallat etme! 

"Hâ-Mîm!" Onlara yardım edilmez! emri hükmolunduğunda, işler başladığında bize yardım et! Onları üzerimizde muzaffer kılma! 

Allahım! 

"Hâ-Mîm-Ayn-Sin-Kâfr" 

Hakkı için bizi onarlın korkusundan himaye et! 

Allahım! Bizi kötülüklerden koru! Bizi belâlı yerlerde kılma! 

Allahım! Senden emellerin üstünde bir ricâ-emeli vermeni dileriz. 

Sana yapacağımız ricalardan dolayı düşündüğümüz emellerin de üstünde olanı ver! 

Ey fâziletlilerin en fâziletlisi!.. 

İlâhî Senden istiyoruz! 

Çabuk! Çabuk! Acele ver! Bir an önce! 

İlâhî dualara icâbet, icâbetlere icâbet eden! 

Ey Nuh Kavmine karşı dualarına icâbet eden! 

Ey düşmanlarına karşı İbrahime (as) yardım eden! 

Ey Yusufu (as), Yarkuba (as) geri gönderen! 

Ey Eyyübün (as) dertlerini kaldıran! 

Ey Zekeriyyanın (as) duasını kabul eden! 

Ey Metâ oğlu Yunusun (as) tesbihini kabul eden! 

Allahım! 

Senden şu dualarını kabul ettiğin dua sahibi enbiyâların, evliyâların yüzü suyu hürmetine-sırları için ! 

Biz dualarımızı kabul edeceğine ve isteklerimizi vereceğine kesin olarak inanmaktayız! 

Mü'min kulların için vâd ettiğin vâdini bizim için de tamamla! 

Senden başka İlâh yoktur! 

Sen Subhânsın! Şüphesiz ki ben zâlimlerden oldum! 

Tüm ümitlerimiz kesildi, tek ümidimiz Sendedir! 

Eğer rahmet bolluğun gecikirse, hayal kırıklığına uğrarsak, yine de Sen cevabımızı verirsin! 

Eğer rahmetinin gelmesi gecikti diye hayal kırıklığına uğrar isek bunu bizden uzak kıl! 

Ve en çabuk Allah Yardımına nâil kıl! 

İçimizdeki kördüğümlerin hallinde-çözümlerini hissiyat olarak bize bildir! İçimize doğsun! 

Ey düşmanlarına karşı yardım dileyip yalvaranların yardımına ezici gücüyle yetişen! 

Dost olarak Allah yeter! 

Yardım edici olarak Allah yeter! 

Allah ne güzel Vekildir!.. 

Hiçbir potansiyel güç-havl veya hazır da olan güç-kuvvet yoktur, 

Ancak Ali ve Azîm olan Allahınki hariç.

Âlemlerde selâm Nuh'a (as) olsun! 

Ve mürselinler içinde Efendimiz Muhammed'e (sav) selâm olsun! 

Duamızı kabul et! 

Âmin! Âmin! 

Zulmeden zâlimler kavminin kökünü kes! 

Ve hamd âlemlerin Rabbi Allah'a mahsusutur.. 

Allahım! 

Salât ü selâmımız Efendimiz Muhammed'e (sav), âilesine ve sahabilerinin cümlesine olsun!

Bu yazı, düşmanı helak eden dua, düşmanı hasta etmek için dua, düşmanı felç etme duası, düşman çatlatan dua, hizbünnasr duası, düşmana karşı yardım duası, en etkili düşmanı kahreden dua ile ilgili olup, Kaynak Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun Dualar ve Zikirler kitabıdır.

0 YORUM:

Yorum Gönder