29 Nisan 2019

MUHARREM VE AŞÛRE


Muharrem Ayı ile İlgili Hadisler


Muharrem Ayında Oruç Tutmanın Fazileti nedir?

Ebu Hureyre (ra)şöyle dedi: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi, Allah’ın ayı olan Muharrem ayı orucudur!..” 
(Müslim 1153/202, Ebu Davud 2429, Nesei 1612, Tirmizi 438, 740, İbni Mace 1742, Darimi 2/21, İbni Hibban 3636, İbni Huzeyme 2076, Beyhaki 4/291, Begavi 1788, Ebu Yağla 6395, Ahmed bin Hanbel Müsned 2/303, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 951)

Muharrem Ayının Onuncu Günü Âşure Orucunun Fazileti

Ebu Katâde (ra) şöyle dedi: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Allah’ın, Âşure günü orucuyla ondan önceki yılı bağışlamasını şüphesiz ki umarım.” (İbni Mace 1738)

****

Abdullah ibni Abbas (ra) şöyle dedi:

“Nebi (sav), Ramazandan sonra hiçbir günün diğerinden (daha) faziletli olduğunu araştırmazdı! Ancak Âşure günü hariç!” (Taberani Mucemu’l-Evsad, Tergib ve Terhib 2/465)

****

Ebu Said el-Hudri (ra) şöyle dedi: Rasulullah (sav şöyle buyurdu:

“…Kim, Âşure orucu tutarsa o kişinin bir yıllık günahı bağışlanır.” (Taberani Mucemu’l-Evsad, Tergib ve Terhib 2/466)

****

Er-Rübeyyi binti Muavviz (ra) şöyle dedi:

Nebi (sav), Âşure gününün sabahında Ensar köylerine haber gönderip şöyle buyurdu:

“Herkim iftar ederek sabahladı ise günün geri kalan kısmında oruç tutsun! Herkim de oruçlu olarak sabahladı ise orucuna devam etsin!”

Er-Rübeyyi binti Muavviz (ra) şöyle dedi:

“Biz bundan sonra Âşure orucunu tutardık...” (Buhari 1827, Müslim 1136/136, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/359, 360)

****

Aişe (ra) şöyle dedi:

“Cahiliyede Kureyş, Âşure günü oruç tutardı. Resulullah (sav)’de Âşure orucunu tutardı. Resulullah (sav) Medine’ye geldiğinde de Âşure orucunu tuttu ve ashabına da Âşure orucunun tutulmasını emretti. Ramazan orucu farz kılınınca, Resulullah (sav) Âşure günü oruç tutmayı terk etti. Bundan sonra dileyen Âşure orucunu tuttu, dileyen de tutmadı.” (Buhari 1859, Müslim 1125/113, Malik 1/299, Ebu Davud 2442, Tirmizi 753, Ahmed bin Hanbel Müsned 6/162)

****

Abdullah ibni Abbas (ra) şöyle dedi:

“Nebi (sav) Medine’ye geldiğinde oradaki Yahudileri oruçlu olarak buldu ve onlara:

−‘Bu ne orucu?’ diye sordu.

Yahudiler:

−Bu salih bir gündür. Allah-u Teâlâ İsrâiloğullarını düşmanlarından bu gün kurtardı. Bu sebeple Musa (as) bu gün oruç tutmuştur, dediler.

Nebi (sav):

−‘Biz Musa’ya sizden daha yakınız!’ dedi.

Abdullah ibni Abbas (ra) dedi ki:

Nebi (sav) o gün oruç tuttu ve insanlara da oruç tutmalarını emretti!”

İbni Mace’de ki hadiste ise Yahudiler şöyle demişlerdir:

“Bu gün, Allah-u Teâlâ’nın Musa (as)’ı kurtardığı ve Firavun’u (denizde) boğduğu gündür. Musa (as)’da bu gün, şükür olarak oruç tutmuştur.”

Ebu Davud’da ki hadis ise Yahudiler şöyle demişlerdir:

“Bu gün, Allah-u Teâlâ’nın Musa (as)’ı Firavun’a üstün kıldığı gündür.”(Buhari Fethu’l-Bâri 2004, İbni Mace 1734, Ebu Davud 2444, Darimi 1766)

****

El-Hakem bin A’rec (ra) şöyle dedi:

“Abdullah ibni Abbas (ra) ridasını yastık yapmış, zemzemin yanında ona yaslanmış bir halde iken onun yanına vardım ve:

−Bana Âşure orucunu haber ver, dedim.

Abdullah ibni Abbas (ra):

−Muharrem Ayının hilalini gördüğünde saymaya başla ve dokuzuncu gün oruçlu ol! dedi.

Ben:

−Resulullah (sav) Âşure orucunu böyle mi tutardı? dedim.

Abdullah ibni Abbas (ra):

−Evet, dedi.” (Müslim 1133/132, Beyhaki 4/287)

****

Abdullah ibni Abbas (ra) şöyle dedi:

“Resulullah (sav), Âşure günü oruç tutup bize de oruç tutmamızı emrettiği zaman kendisine:

−Ya Resulallah! Bu gün, Yahudilerle Hıristiyanların tazim ettikleri bir gündür! dediler.

Bunun üzerine Resulullah (sav şöyle buyurdu:

−“Öyleyse biz de gelecek sene (Muharrem’in) dokuzunda oruç tutarız!”

Abdullah ibni Abbas (ra) şöyle dedi:

“Fakat ertesi yıl gelmeden Resulullah (sav) vefat etti.” (Müslim 1134/133, Ebu Davud 2445)

****

Nebi (sav)’in eşlerinden bazısından rivayet edildiğine göre:

“Resulullah (sav) Zilhicce’nin dokuz günü, Aşure günü, her aydan üç gün ve ayın ilk Pazartesi ve Perşembesi oruç tutardı.”(Ebu Davud 2437, Nesei 2410)

Not: Âşure günü, eğer Cuma gününe denk gelirse, Perşembe günü oruç tutup Cuma günüde Âşure orucuna niyetlenmemiz gerekiyor! Çünkü Cuma günü oruca başlanmaz!!!

Âşure Orucu, Muharrem Ayının Hangi Günüdür?


Abdullah ibni Abbas (ra) şöyle dedi:

“Muharrem’in dokuzuncu ve onuncu günü oruç tutun! Bu şekilde Yahudilere muhalefet edin!” (Abdurrezzak 7839, Beyhakî Sünenü’l-Kübra 4/287, Sahihu İbni Huzeyme 2/1006, Tirmizi 2/55)

Önemli Uyarı: Tercih olunan görüşe göre; Âşure orucu, Muharrem Ayının dokuzuncu ve onuncu günleri olmak üzere iki gün tutulması gerekiyor. Bu yıl Aşure Cuma gününe rastladığı için Perşembe Cuma, veya Cuma Cumartesi günü oruç tutulmalıdır.

****

Peygamber (sav), “Aşure günü orucunun, önceki yılın günahlarına kefaret olacağını umarım” (Tirmizî, Savm, 47)

****

Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu:

"Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"

Peygamberimiz (sav) "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu .(Tirmizi, Savm,40.)

Muharrem Ayında Yapılacak İbadetler


1- Muharremin Birinci Günü Oruç Tutmak

İbn-i Abbâs -radıyallâhu anhümâ-'nın rivayet ettiği bir hadîs-i şerîfte:

'Zilhicce'nin sonuncu günü ile Muharremin birinci günü (yılbaşı günü) oruç tutan, geçmiş yılı oruçla bitirip, yeni yıla oruçla başlamış olur. Allâh Teâlâ o orucu onun elli yıllık günâhına keffâret eder.' buyuruluyor. (Gunye 2/54)

2- Ramazan'dan Sonra En Faziletli Oruç

Rasûlullâh sallâllâhu aleyhi ve sellem buyuruyorlar:

'Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allâh'ın ay'ı olan, Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazdan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.' (Tâc Tercemesi 2 /146)

****

Ebû Hüreyre )ra)'den şöyle dediği nakledilmiştir:!

Rasûlullâh (sav) Efendimiz'e farz namazdan sonra hangi namazın ve Ramazan ayı orucundan sonra hangi orucun efdal olduğu soruldu da:

'Farz namazdan sonra en faziletli namaz, gece yarısı kılınan namazdır. Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allâh'ın ay'ı olan Muharrem orucudur.' buyurdular. (Sahîh-i Müslim! Tercemesi ve Şerhi 6 / 235)

****

Hazret-i Ali (r.a.) demiştir ki:

'Adamın biri gelip, Peygamber (sav) Efendimize sordu:

Ramazan'dan sonra hangi ayda oruç tutmamı emredersin?

Peygamber (sav) Efendimiz:

"Ramazan'dan sonra oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut Çünkü o, Allâh'ın ayı'dır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allâh geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etmiştir.Yine o nünde gelecek diğer kavimlerin de günahlarını affeder."buyurdu. (Tâc Tercemesi 2/146)

Muharrem Ayı İbadetleri Kısaca 

Muharrem ayının birinci gününde, her birinde besmele çekerek, bir defada 1000 İhlâs-ı Şerîf okuyanları Cenâb-ı Hak lütfuyla, keremiyle bu âlemden kul borcu ile huzûruna getirmeyecek, dünyada ödemeye muvaffak kılacaktır.

Muharrem ayının birinden onuna kadar 10 gün oruç tutmak fazîletli ibâdetlerdendir. Bu on günlük orucu tutamayanlar, mümkünse 8, 9 ve 10. günlerde oruç tutmalıdırlar.

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) 9. günü seferde bulunduğundan yalnız 10. günü oruç tutmuşlar ve “Sağ olursak gelecek sene 9. günü de tutarız.” buyurmuşlardır.

Bu ayın perşembe, cuma, cumartesi günlerinde peş peşe oruç tutulursa 900 senelik nâfile oruç sevâbı verilir.

Bu ayda, "Kelime-i tevhid" ve sıkıntılardan kurtulmak için "Sallallahu ala Muhammed" tesbihini çok çekmelidir. 

Muharremin birinden dokuzuna kadar, öğle ile ikindi arası; "Sevabı Kerbela şehitlerine ve Ehli Beyt'e bağışlanmak üzere Allah rızası için" Fatiha'dan sonra 3 ihlas okunarak 2 rekat namaz kılınır.

Muharrem'in ilk 10 gününde çok önemli hadiseler meydana geldiğinde önemli olarak bilinegelmiştir. Bu 10 günü oruçla geçirmeye çalışmalı, en azından 9. ve 10 . günü veya 10 ve 11. günleri oruç tutulmalıdır. Evrad ve tesbihat çok okunmalıdır.


0 YORUM:

Yorum Gönder